ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА “РМ” ООД БУРГАС ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
От името на Ръководството, официално обявявам решението в “РМ” ООД БУРГАС да се разработи, внедри и сертифицира Система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018.Мисията на фирма “РМ” ООД БУРГАС е чрез прилагане на съвременни материали, технологии и поддържане на висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда да изгражда удобни и красиви жилищни и административни сгради, отговарящи на съвременните технически, архитектурни и естетически изисквания.

Дейност на „РМ” ООД:


Комплексно изграждане на сгради с жилищно, административно и туристическо предназначение, реконструкция и ремонт. Изграждане, ремонт и поддържане на улично и парково осветление и електрически мрежи. Изграждане, ремонт и поддържане на ВиК мрежи и автоматични поливни системи. Пътно строителство.